Privacy verklaring

Privacyverklaring Trip notarissen

Trip notarissen respecteert uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Dit betekent meestal dat wij persoonlijke gegevens nodig hebben om onze dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

De onderstaande verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Trip notarissen Almere B.V.
Adres: W. Dreesweg 2
Postcode / Plaats: 1314 VB Almere
Contactpersoon: Mr. W.H.M. Berkenbosch
E-mailadres: info@tripnotarissenalmere.nl

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

• het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
• om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
• voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren onder andere in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

• De verwerking Afgifte legalisatie handtekening met betrekking tot persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
– Vastleggen, raadplegen ten behoeve van legaliseren van handtekeningen
– Uitvoering van overeenkomst
• De verwerking Afgifte Vergeleken Afschrift met betrekking tot persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
– Vastleggen, raadplegen ten behoeve van het waarmerken van een kopie document
– Uitvoering van overeenkomst
• De verwerking het geven van Advies met betrekking tot van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
– Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van dienstverlening waaraan geen authentieke akte gekoppeld is, zoals advisering, onderhandse akten en afwikkeling nalatenschap
– Uitvoering overeenkomst
• De verwerking uitwisseling van gegevens met betrekking tot persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
– Opvragen, verzamelen, raadplegen en gebruiken gegevens ten behoeve relatiebeheer zakelijke contactpersonen in de keten
– Informeren en faciliteren samenwerking in de keten
• De verwerking afgeven Nota met betrekking tot persoonsgegevens vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, namelijk:
– Verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie
– Kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen
• De verwerking Acquisitie en/of Nieuwsbrief etc. met betrekking tot persoonsgegevens vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, namelijk:
– Verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie
– Kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen
• De verwerking Acquisitie en/of Nieuwsbrief etc. met betrekking tot persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
– Verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens voor aanleg registratie ten behoeve van acquisitie en/of marketing etc.
– Marketing en Acquisitie

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:
● Openbare registers, waaronder het Kadaster, kamer van koophandel, Rechtbank
● Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
● Hypotheekadviseur
● Schenker
● Testateur
● Accountant of administratiekantoor
● Advocaat en overige adviseurs
● Bank of andere financiële instelling.
● Basis Registratie Personen (BRP)

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren of indien dit expliciet op uw verzoek gebeurd.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

● Belastingdienst.
● Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
● Openbare registers, zoals Kadaster, Kamer van Koophandel, Rechtbank.
● door u ingeschakelde ketenpartners/adviseurs.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Recht van bezwaar

Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Vastlegging van gegevens

Google Analytics

Om inzage te krijgen in de prestatie en het gebruik van https://tripnotarissenalmere.nl/ wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze software legt diverse gegevens vast over de bezoekers op de website, de herkomst van het bezoek, de bekeken webpagina’s, hoe lang de website of webpagina’s bezocht zijn, welke zoekopdrachten er gebruikt worden, etc.

Belangrijk: Deze gegevens kunnen nooit gebruikt worden om te herleiden naar een individu of persoon. E-mailadressen, telefoonnummers etc. zijn uitgesloten van deze vastlegging.

Om de bovenstaande gegevens vast te leggen wordt ook gebruikt gemaakt van cookies. Afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser kunt u hiervan een melding krijgen bij het openen van onze website of webpagina. We willen benadrukken dat er op geen andere wijze gegevens worden vastgelegd dan hierboven beschreven.

Op 11 april 2018 om 10:17 zijn er wijzigen doorgevoerd in Google Analytics.

  • Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
  • Voor privacy doeleinden worden de IP-adressen geanonimiseerd. (laatste octet)
  • Er worden geen gegevens gedeeld met Google.
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten i.c.m. Google Analytics cookies zoals re-marketing.
  • Uitsluiten van gegevensverzameling

Indien u het niet op prijs stelt dat Trip Notarissen uw bezoekgedrag vastlegt dan kunt u ervoor zorgen dat Google Analytics géén gegevens vastlegt in cookies. Hiervoor kunt u verschillende acties ondernemen:

1. Een plug-in installeren op uw webbrowser. (Kijk hier voor een overzicht van de mogelijkheden voor de diverse webbrowsers: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)
2. Indien u zich volledig wilt beschermen tegen het accepteren en plaatsen van cookies tijdens uw bezoek aan https://tripnotarissenalmere.nl/ dan dient u dat in de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Kijk voor meer informatie bij de privacy instellingen van de door u gebruikte webbrowser.

Cookies

Om de website goed te kunnen laten functioneren en om gegevens omtrent bezoekers (zoals beschreven bij “vastlegging van gegevens”) vast te leggen plaatst https://tripnotarissenalmere.nl/ cookies.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt deze op elke gewenst moment zelf verwijderen. Kijk voor meer informatie over het verwijderen van de cookies van uw webbrowser in de instellingen of handleiding van uw webbrowser.

Indien u de cookies verwijderd heeft kan het zijn dat bepaalde websites opnieuw voorkeuren aan u vragen of dat u opnieuw in moet loggen.

Belangrijk: bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekening gegevens uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon.

Geplaatste cookies

Cookie naam Geldigheid Functie
_ga 2 jaar Gebruikers herkennen / onderscheiden
_gid 24 uur Gebruikers herkennen / onderscheiden
_gat 1 minuut Vertragen van bezoeksnelheid. Is dit via de Google Tag Manager ingericht? Dan heet deze _dc_gtm_<property-id>

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@tripnotarissenalmere.nl of W. Dreesweg 2, 1314 VB Almere. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.